اعتقادی

 فرهنگی
کانال انوار هدایت (آیات قرآن، احادیث و دانستنی‌های مذهبی)؛ کانال ایتا لینک (معرفی و ثبت کانالهای مذهبی ایتا)؛ کانال ابیات ناب؛ کانال مسجد‌نما؛ کانال های‌لینک؛ کانال سمت خدا؛

 فقهی
کانال فقه و زندگی (بیان احکام مبتلابه اصناف و مشاغل)؛

 تربیتی

 تاریخی

 اشخاص

 سیاسی