همیشه در وقت نماز تابلوی "هنگام نماز، مغازه تعطیل است" را نصب می‌کند و درِ مغازه را می‌بندد!

آن روز در مغازه را نیمه باز گذاشت و پشت ویترین، به نماز ایستاد. وسط نماز، بچه‌ای وارد مغازه شد و با صدای بلند گفت: «سلامٌ علیکم» مغازه‌دار وسط نماز جواب سلام بچه را داد؛ چرا که مغازه‌دار می‌دانست جواب سلام دیگران در حال نماز هم واجب است، حتی اگر سلام دهنده بچه‌ی ممیز باشد.

خامنه‌ای: أجوبة إلاستفتائات، ص۵۱۱؛  مکارم و سیستانی: توضیح‌المسائل مراجع، م۱۱۴۱.