کانال سربَندهای خاکی| وصیتنامه، فرار از گناه به سبک شهداء، خاطرات طنز و پندانه شهداء و.