کانال عصر ظهور و وقایع آخرالزمان؛ در راستای وظایف منتظران و آشنایی بامعارف اهل البیت است

eitaa.com/asrezohor