کانال مسجدنما/یاور فعالان فرهنگی و تربیتی؛ مسجد و مدرسه

eitaa.com/masjednama 

sapp.ir/masjednama