کانال عهد با شهدا | کانالی که در مورد شهدا شامل وصیتنامه زندگینامه خاطراتشون و....می‌نویسد.