کانال عاشقان شهادت | کانالی با رنگ و بوی شهدا، زندگینامه شهدا، اسـرار روانشناســے، پستهای مخصوص بچه مذهبی‌ها و غیره.