کانال ایتا بهانه| مجالی برای آرام شدن؛ فرصتی برای اندیشیدن/ دغدغه های فرهنگی اجتماعی، یادداشت، صوت و صدا، طنز، عکس نوشته، فرمول، تلنگر، پرسش های ناب و بدون پاسخ