کانال ایتا رویش| محفلی برای طرح مباحث تشکیلات اسلامی و موضوعات مرتبط با آن: مدیریت و آینده نگری، تربیت و کادرسازی