همدلی | هزارتومن هزارتومن جمع میشه و قطره قطره دریا میشه وکلی خدمت میکنیم به مردم آبرودار.