بنیاد فرهنگی هفتم تیر | بازخوانی آثار شهید بهشتی و شهید دیالمه