ابر حریف بی رقیب | در بردارنده محتوای ولایتی بصیرتی