کانال جوانان انقلابی | کانالی برای متحد کردن جوانان انقلابی و اخبار سیاسی و مذهبی