کانال تنها مسیر آرامش ایتا| جایی که میتونه همه آدما رو با هر تفکر و سلیقه ای، به یه آرامش عالمانه برسونه.