کانالی برای رسیدن به خدا، احادیث و روایات، آیات قرآن کریم، سخنرانی، مطالب اخلاقی، داستان از علما، خاطرات شهدا و...

https://eitaa.com/ghadam_be_ghadam_bakhoda