مارا فقط به پای ولایت نوشته اند....

https://eitaa.com/rooyeeistghahe_dell