نیم نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر و رویدادهای انقلاب  و جنگ در قالب: متن، عکس، صوت، فیلم و کلیپ...

https://eitaa.com/yade_ayyaam